Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Budownictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowa matura” z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka ,-dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z przedmiotów: fizyka lub chemia, matematyka lub geografia lub informatyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia – inżynierskie na kierunku budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów) i maja profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz technologii ich realizacji. Zna aktualne trendy w projektowaniu robót budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Zna zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli i potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować modele obliczeniowe prostych konstrukcji inżynierskich. Projektuje proste obiekty budowlane. Potrafi tworzyć i odczytać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne oraz kierować robotami budowlanymi. Zna zasady analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi.
  Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi pracować w zespole. Potrafi opracować raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac oraz projektowania. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zapewnienie bezpieczeństwa współpracowników. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma niezbędną zaawansowaną wiedzę z matematyki, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i zaawansowanej technologii materiałów budowlanych
  b) Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji (obiektów) budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych oraz drogowych
  c) Zna podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych, ma wiedzę na temat podstaw teorii matematycznego modelowania materiałów sprężystych i sprężysto-plastycznych, zna zasady analizy zagadnień statyki, stateczności i dynamiki złożonych konstrukcji prętowych, płytowych, tarczowych i powłokowych oraz bryłowych
  d) Ma wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji, ma wiedzę na temat podstaw teoretycznych Metody Elementów Skończonych oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń konstrukcji inżynierskich
  e) Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych, zna metody projektowania, budowy i utrzymania konstrukcji betonowych wykorzystywanych w budownictwie komunikacyjnym, zna zasady geotechniki, hydrodynamiki i projektowania budowli wodnych.
  f) Zna zasady i metody przeprowadzania remontów i modernizacji budynków, zna nowoczesne metody projektowania dróg, skrzyżowań oraz węzłów drogowych, zna zaawansowane metody fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych
  g) Zna aktualnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, zna najnowsze stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania
  h) Zna zasady projektowania i wykonania wszystkich elementów drogi, tj. podłoża gruntowego, nasypów drogowych, podbudowy i nawierzchni, zna rodzaje obciążeń działających na nawierzchnię, ma szczegółową wiedzę dotyczącą teorii opisujących pracę nawierzchni sztywnych, półsztywnych i podatnych, zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz audytów certyfikatów energetycznych budynków i programów przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych
  i) Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych
  j) Zna zasady tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych, ma wiedzę na temat efektywności, kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności
  k) Ma wiedzę o cyklu życia urządzeń i obiektów budowlanych, ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej, rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw, zna możliwości wykorzystania budownictwa energooszczędnego w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa
  l) Ma wiedzę na temat opracowań projektowych i dokumentacji technicznych dotyczących różnych skomplikowanych obiektów budowlanych, potrafi definiować odwzorowania kartograficzne, wie jakie są inne opracowania geodezyjne oraz na czym polegają prace geodezyjne w budownictwie, zna zasady rozmieszczenia przewodów uzbrojenia w pasie drogowym, podstawy projektowania poszczególnych sieci oraz obiektów z nimi związanych, potrafi wykonywać certyfikaty energetyczne budynków oraz wie, jaki wpływ mają poszczególne elementy budowlane i instalacyjne na zużycie energii
  m) Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko
  n) Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów
  o) Zna zasady fundamentowania złożonych obiektów budowlanych, zna zasady wykonywania audytów energetycznych
  p) Zna zasady obliczeń i konstruowania obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i mostowego, zna podstawowe zasady, metody i techniki obliczeniowe stosowane w obliczeniach statycznych budowli podziemnych
  q) Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego
  r) Zna sposoby administrowania, modernizacji i remontów oraz zasady utrzymania całorocznego i zimowego dróg, zna systemy zarządzania drogami, zna metody diagnostyki stanu dróg i oceny ich zużycia, zna technologie modernizacji i wzmocnień zniszczonych nawierzchni podatnych i sztywnych, zna elementy prawa dotyczące projektowania konstrukcji i zarządzania przedsięwzięciem budowlanym oraz certyfikacji energetycznej budynków
  s) Ma wiedzę na temat projektowania obiektów budowlanych lądowych i wodnych, ma wiedzę na temat projektowania i zasad użytkowania obiektów infrastruktury transportu drogowego, zna zasady prognozowania ruchu oraz przepustowości dróg, ulic, skrzyżowań, ma wiedzę w zakresie rodzajów, właściwości i zastosowań budowli podziemnych występujących w budownictwie komunikacyjnym, ma wiedzę na temat projektowania obiektów energooszczędnych i pasywnych
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Potrafi dokonać oceny i zestawienia dowolnych obciążeń działających na obiekty budowlane
  b) Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych
  c) Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie teorii, metod obliczeniowych i nowych technologii stosowanych w dziedzinie budownictwa drogowego, umie zaprojektować elementy i złożone konstrukcje metalowe, żelbetowe oraz zespolone, drewniane i murowe
  d) Potrafi poprawnie wybrać numeryczne modele konstytutywne w programach komputerowych w celu uzyskiwania rzetelnych rozwiązań problemów inżynierskich, potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną, dynamiczną i analizę stateczności ustrojów prętowych (kratownic, ram i cięgien) statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz konstrukcji powierzchniowych (tarcz, płyt, membran i powłok)
  e) Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych
  f) Potrafi, w środowisku Metody Elementów Skończonych, poprawnie zdefiniować model obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym złożonych konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym
  g) Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji inżynierskich
  h) Potrafi sporządzić i przeanalizować bilans energetyczny obiektu budowlanego, umie sporządzić projekt i przeanalizować system odwodnienia jezdni i powierzchni utwardzonych wraz z układem do podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, umie określić zlewnię dla poszczególnych odcinków przewodu uzbrojenia zewnętrznego w pasie drogowym, wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji deszczowej i rozmieścić elementy odwodnienia, potrafi opracować koncepcję budowli podziemnej w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowych
  i) Umie zwymiarować skomplikowane detale konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego, mostowego i komunikacyjnego
  j) Umie sporządzić harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsięwzięcia budowlanego
  k) Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów oraz oceny wytrzymałości elementów konstrukcji budowlanych
  l) Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa, potrafi opracować zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarządzania jakością
  m) Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inżynierskich
  n) Ma umiejętność porozumiewania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, ma umiejętność porozumiewania się w językach obcych, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa, umie wykonać inwentaryzację betonowego obiektu mostowego, połączoną z oceną jego stanu technicznego oraz wskazaniem zaleceń remontowych, zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju technik i technologii.
  o) Potrafi zaprojektować fundamenty pod obiekty budowlane obciążone quasi statycznie i dynamicznie, potrafi wykonywać audyty energetyczne złożonych obiektów budowlanych
  p) Umie zidentyfikować kruszywa mineralne oraz określić ich właściwości decydujące o przydatności do budowy nawierzchni cementowych, potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów komputerowych
  q) Umie, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne prace o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie
  r) Potrafi sporządzić opracowania przygotowujące go do podjęcia pracy naukowej
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Potrafi – realizując określone zadania – pracować samodzielnie, współpracować w zespole i kierować zespołem
  b) Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu
  c) Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie
  d) Ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w budownictwie
  e) Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu
  f) Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  g) Potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa
  h) Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat budownictwa
  i) Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały
  j) Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych, istotne wyniki referuje na konferencjach naukowo-technicznych oraz publikuje w czasopismach i periodykach branżowych, jest komunikatywny w relacjach z mediami
  k) Przestrzega zasad ekonomicznych/finansowych działalności przedsiębiorstw, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  l) Ma świadomość roli absolwenta uczelni wyższej w kształtowaniu otaczającego środowiska, uczestniczy w dziełach kultury miasta, regionu i kraju; dba o podtrzymanie historii i tradycji społeczności lokalnych
  m) Dba o stan zdrowia i sprawność fizyczną przez praktykowanie aktywności sportowej, rekreacyjnej lub rehabilitacyjnej oraz organizację aktywnego wypoczynku
  PRAKTYKI:
  Program studiów zawiera dwie 4-ro tygodniowe praktyki zawodowe związane z kierunkiem studiów. Miejsce realizacji praktyki: firmy sektora budownictwa i sektorów związanych.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego, w przemyśle materiałów budowlanych, w biurach projektowych i innych sektorach związanych z budownictwem. Po odbyciu przewidywanej odrębnymi przepisami praktyki zawodowej i zdaniu stosownych egzaminów, może uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
2
III - Kierunkowe
Materiały budowlane 1
3,5
SUMA
5,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczno-społeczny II
2
II - Podstawowe
Fizyka 2
3
Geologia
2
Matematyka 2
5
Mechanika teoretyczna 2
3,5
Przedmiot do wyboru
3
III - Kierunkowe
Hydraulika i hydrologia
2
Materiały budowlane 2
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 1
2
Rysunek techniczny budowlany
1
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Budownictwo komunikacyjne
3
Budownictwo ogólne 1
3,5
Instalacje budowlane
2
Mechanika gruntów
5
Przedmiot kierunkowy do wyboru 2
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
2
Wytrzymałość materiałów 1
3,5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Budownictwo ogólne 2
4
Mechanika budowli 1
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 10
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 11
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 8
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 9
2
Technologia robót budowlanych
3
Wytrzymałość materiałów 2
3
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
8
III - Kierunkowe
Ekonomika budownictwa 1
3
Fundamentowanie
3,5
Konstrukcje betonowe 1
5
Konstrukcje metalowe 1
5
Mechanika budowli 2
3,5
Przedmiot kierunkowy do wyboru 12
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 13
1
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kierowanie procesem inwestycyjnym
4,5
Konstrukcje betonowe 2
5
Konstrukcje metalowe 2
5
Podstawy organizacji produkcji budowlanej
4,5
Przedmiot kierunkowy do wyboru 14
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 15
1
Przedmiot kierunkowy do wyboru 16
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Metody obliczeniowe
2
III - Kierunkowe
Fizyka budowli
2,5
Komputerowe wspomaganie projektowania
2,5
Praca dyplomowa
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 17
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 18
2
Przedmiot kierunkowy do wyboru 19
3
Seminarium dyplomowe
1
SUMA
30,0