Mechanika gruntów

Soil mechanics

2022Z

Kod przedmiotu11N1-MECHGRUN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lambe T., Whitman R.,V., „Mechanika gruntów”, wyd. Arkady W-wa, 1997, s. s.50 2) Myślińska E., „Laboratoryjne badania gruntów”, wyd. WN PWN W-wa, 1992, s. s.50 3) Wiłun Z., „Zarys geotechniki”, wyd. WKŁ, W-wa, 1987, s. s.50
Literatura uzupełniająca
Uwagi