Podstawy organizacji produkcji budowlanej

Basic building production organisation

2023L

Kod przedmiotu11N1-POPB
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyżewski A, Technologia i organizacja budowy, Arkady, 1990 2) Piarska E., Połoński M, Elementy organizacji robót inżynierskich, SGGW, 2000 3) Lichnowski Z, Podstawy organizacji, zarządzania i technologii w budownictwie, PWN, 1985 4) Maj T., Organizacja budowy, WSiP, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi