Fundamentowanie

Foundation engineering

2020Z

Kod przedmiotu2811S1-FUNDAM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającegeologia, mechanika gruntów
Wymagania wstępnezna i stosuje zasady sporządzania projektów budowlanych, czyta ze zrozumieniem i stosuje normy i wytyczne techniczne, ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki gruntów
Opis ćwiczeńOmówienie i wykonanie zadań projektowych wraz z bieżącą kontrolą stanu ich zaawansowania: posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych lub ławach, posadowienie na palach fundamentowych, mur oporowy, zabezpieczenie uskoku naziomu ścianką szczelną.
Opis wykładówOgólne wiadomości o fundamentach. Kategorie geotechniczne. Rodzaje fundamentów. Lokalizacja budowli i wybór sposobu posadowienia. Wykop fundamentowy, odwodnienia powierzchniowe i wgłębne. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Rozpoznanie geotechniczne, badania terenowe podłoża gruntowego, dokumentacja geotechniczna. Głębokość posadowienia. Fundamentowanie bezpośrednie ogólna charakterystyka i rodzaje; oddziaływanie układu „fundament – podłoże gruntowe". Opór graniczny - nośność fundamentów bezpośrednich. Kształtowanie fundamentu i jego wymiarowanie. Osiadanie fundamentu bezpośredniego. Fundamenty głębokie, technologie pali fundamentowych, studnie. Statyka ustrojów palowych, zasady projektowania pali fundamentowych, próbne obciążenia pali. Stateczność skarp i zboczy - technologie umacniania skarp. Mury oporowe, rodzaje ścian oporowych i obliczenia statyczne, projektowanie ścian oporowych. Konstrukcje z gruntu zbrojonego. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w fundamentowaniu. Obudowy głębokich wykopów: technologia ścian szczelinowych,ścianki szczelne, ścianki berlińskie, kotwy gruntowe, oddziaływanie głębokich wykopów, monitoring w trakcie realizacji wykopów. Wzmacnianie gruntu, wzmacnianie i naprawa fundamentów. Fundamentowanie w szczególnych warunkach, grunty pęczniejące, szkody górnicze, ochrona fundamentu przed wilgocią i wodą gruntową.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zasadami konstruowania i projektowania fundamentów bezpośrednich, pośrednich i innych konstrukcji geotechnicznych. Ukształtowanie umiejętności właściwego wyboru, zaprojektowania fundamentu obiektu budownictwa ogólnego w różnorodnych warunkach gruntowo-wodnych.
Literatura podstawowa1) Biernatowski K., Fundamentowanie, PWN, 1984 2) Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M., Fundamentowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 227 3) Gwizdała K., Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2010, s. 297
Literatura uzupełniająca1) Cios I., Garwacka-Piórkowska S., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Projektowanie fundamentów , 2008r., tom , 190s. 2) Gwizdała K., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundamenty palowe. Badania i zastosowania, 2013r., tom 2, 199s. 3) Wiłun Z., wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Zarys geotechniki, 1987r., tom 4) Siemińska-Lewandowska A., wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, 2011r., tom , 180s. 5) Jarominiak A., wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Lekkie konstrukcje oporowe, 2000r., tom , 333s.
Uwagi