Konstrukcje metalowe 2

Metal structures 2

2020L

Kod przedmiotu2811S1-KM2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceKonstrukcje metalowe 1, Mechanika teoretyczna, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli
Wymagania wstępneWiedza w zakresie mechaniki konstrukcji, w tym m.in. wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych oraz wiedza z zakresu Konstrukcji metalowych 1.
Opis ćwiczeńProjekt budowlany stropu bezsłupowego o konstrukcji stalowej. Obliczenia statyczne i wymiarowanie belki drugorzędnej (żebra) i blachownicy, wymiarowanie przekrojów oraz połączenia śrubowego belki drugorzędnej z podciągiem, rysunki konstrukcyjne wymiarowanych elementów stropu.
Opis wykładówPołączenia śrubowe. Kategorie połączeń śrubowych. Obliczeniowa nośność śrub. Projektowanie połączeń śrubowych. Elementy zginane. Projektowanie belek walcowanych. Przekrój współpracujący elementów klasy 4. Zwichrzenie belek. Ugięcia belek. Projektowanie blachownic. Kratownice. Kształtowanie geometrii kratownic. Wymiarowanie kratownic. Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich. Stężenia dachów kratowych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania elementów i połączeń konstrukcji metalowych, wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących tych konstrukcji oraz przygotowanie absolwenta do pracy na samodzielnych stanowiskach i w pracy zespołowej.
Literatura podstawowa1) Norma:, PN-EN 1993 "Projektowanie konstrukcji stalowych", PKN, 2007 2) Kozłowski A. i inni, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010 3) Kozłowski A. i inni, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 2", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013
Literatura uzupełniająca1) Bródka J., Broniewicz M., wyd. Polskie Wydawnictwo Techniczne, "Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów", 2013r., tom 2) Łubiński M., Żółtowski W., wyd. Arkady Warszawa, "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", 2004r., tom 1 3) Bródka J., Kozłowski A. , wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, "Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych", 2009r., tom 4) Norma:, wyd. PKN, PN-EN 1990: 2004, "Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych", 2007r., tom 5) Giżejowski M., Ziółko J. i inni, wyd. Arkady Warszawa, "Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykładami obliczeń", 2010r., tom 5
Uwagi