Mechanika gruntów

Soil mechanics

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-MECHGRUN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającemechanika teoretyczna, geologia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień z mechaniki i geologii inżynierskiej
Opis ćwiczeńBadania laboratoryjne podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów. obliczenia dotyczące stanu naprężenia w ośrodku gruntowym, przepływu wody w gruncie, oporu granicznego podłoża gruntowego, osiadania podłoża gruntowego, parcia i odporu gruntu, stateczności skarp i zboczy.
Opis wykładówKlasyfikacje gruntów. Grunt jako ośrodek trójfazowy. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne gruntów. Laboratoryjne metody badania właściwości fizycznych i mechanicznych. Woda w gruncie. Przepływ wody w ośrodku gruntowym i związane z nim zjawiska. Naprężenia i odkształcenia ośrodka gruntowego. Modele konstytutywne gruntu. Nośność podłoża gruntowego. Osiadania podłoża gruntowego. Parcie i odpór gruntu. Stateczność skarp i zboczy.
Cel kształceniaZapoznanie z właściwościami fizyko-chemicznymi i mechanicznymi gruntu;poznanie relacji obciążenie - odkształcenie ośrodka gruntowego oraz wzajemnego oddziaływania podłoża gruntowego i fundamentu; identyfikacja podłoża gruntowego i jego ocena z punktu widzenia posadowienia budowli;
Literatura podstawowa1) Lambe T., Whitman R.,V., „Mechanika gruntów”, wyd. Arkady W-wa, 1997, s. s.50 2) Myślińska E., „Laboratoryjne badania gruntów”, wyd. WN PWN W-wa, 1992, s. s.50 3) Wiłun Z., „Zarys geotechniki”, wyd. WKŁ, W-wa, 1987, s. s.50
Literatura uzupełniająca1) Glazer Z, wyd. wyd. WG, W-wa, „Mechanika gruntów”, 1985r., tom , s.100s. 2) Pazdro Z., wyd. Wyd. Geol., W-wa, „Hydrogeologia ogólna”, 1977r., tom , s.50s. 3) Pisarczyk S., wyd. wyd. OWPW, W-wa, „Geologia i geotechnika”, 1999r., tom , s.50s. 4) Bolt A., Cichy W.,Topolnicki M., Zadroga B., wyd. WPG, Gdańsk, „Mechanika gruntów w zadaniach”, 1980r., tom , s.100s. 5) Pisarczyk S., wyd. wyd. WN PWN W-wa, „Gruntoznawstwo inżynierskie”, 2001r., tom , s.50s.
Uwagibrak uwag