Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2019L

Kod przedmiotu2811S1-PZII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy Budownictwa, Budownictwo Ogólne
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z zakresu budownictwa ogólnego
Opis ćwiczeńZakres praktyki zawodowej obejmuje zagadnienia związane z : obowiązującymi w budownictwie przepisami prawnymi, przepisami BHP dotyczącymi wykonywanych prac, procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej, technikami i sposobami wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych, procesem uzgodnień decyzji projektowych i realizacyjnych, technologią i organizacją prac wykonawczych, gospodarką materiałami budowlanymi im zasadami ich transportu, składowania i zastosowania, funkcjonowaniem oraz zasadami eksploatacji urządzeń realizujących proces technologiczny, sporządzaniem dokumentacji finansowej, współpracą ze społecznością lokalną
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem praktyki zawodowej jest praktyczne zapoznanie studenta z zawodem, do wykonywania którego uprawniać będzie ukończenie studiów na kierunku budownictwo. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację jego elementów składowych, którymi są: cel wychowawczy, cel poznawczy, cel społeczny oraz cel promocyjny. Praktyki w istotny sposób uzupełniają efekty kształcenia osiągane podczas realizacji przedmiotów przewidzianych programem studiów.
Literatura podstawowa1) Andrzej Bratkowski, "Poradnik kierownika budowy", ., ", t. 1,2, Arkady, 1989r 2) Zbigniew Dziarnowski,, Poradnik kierownika budowy", t. 2, Arkady, 1990r
Literatura uzupełniająca
UwagiPraktyka w firmie budowlanej