Budownictwo ogólne 1

Building engineering 1

2020Z

Kod przedmiotu2811S1-BUDOGI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGeometria wykreślna i rysunek techniczny
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńStudenci wykonują projekt architektoniczny budynku jednorodzinnego, który jest podstawą do projektu konstrukcji wykonywanego w następnych semestrach na przedmiotach budownictwo ogólne oraz budownictwo tradycyjne/budownictwo uprzemysłowione.Projekt uwzględnia wszystkie zasady zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące normy budowlane, wytyczne producentów materiałów budowlanych.
Opis wykładów1. Prawo budowlane. 2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3. Posadowienie obiektów budowlanych. 4. Fundamentowanie bezpośrednie. 5. Fundamentowanie pośrednie. 6. Materiały i zasady wykonywania murów. 7. Ściany. Ściany murowe. 8. Kominy, ściany kominowe 9. Stropy na belkach stalowych, żelbetowe. 10. Stropy gęstożebrowe. 11. Dachy. 12. Wiązary dachowe. 13. Wiązary dachowe c. d. 14. Pokrycia dachowe, odprowadzanie wód. 15. Stropodachy, tarasy, balkony. 16. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w budynkach. 17. Izolacje cieplne. 18. Izolacje akustyczne.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy z zakresu: prawa budowlanego; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podstawowych pojęć stosowanych w budownictwie, rodzajów budowli i konstrukcji inżynierskich, elementów, układów i ustrojów konstrukcyjnych budynków, zasad posadowienia budynków, sposobów zakładania izolacji akustycznych, cieplnych, przeciwwilgociowych i wodochronnych w budynkach. Nabycie umiejętności rozróżniania i klasyfikacji obiektów budowlanych, projektowania architektonicznego budynków jednorodzinnych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i konstrukcyjnych.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, "Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane", t. I, Arkady, 2010 2) Praca zbiorowa, "Budownictwo ogólne. Fizyka budowli", t. II, Arkady, 2006 3) Praca zbiorowa, "Budownictwo ogólne. Elementy budynków , podstawy projektowania", t. III, Arkady, 2011 4) Michalak H., Pyrak S., "Budynki jednorodzinne", t. I, Arkady, 2013, s. 1-462
Literatura uzupełniająca
Uwagi