Kierowanie procesem inwestycyjnym

Investment process management

2021L

Kod przedmiotu2811S1-KPINW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępneogólna wiedza z zakresu podstaw budownictwa i technologii robót
Opis ćwiczeńĆwiczenia składają się z trzech modułów tematycznych zaliczanych osobno. Pierwsza część obejmuje fazę przygotowania inwestycji: problematykę lokalizacji wraz z uwarunkowaniami prawnymi oraz uwarunkowania środowiskowe, analizę wstępną przydatności inwestycji i przygotowania finansowego. Druga część to faza realizacji robót. Dokumentacja budowy w świetle przepisów Prawa Budowlanego.: Pozwolenie na budowę. Dziennik Budowy. Zasady prowadzenia i przechowywania dziennika budowy. Zakończenie robót i dokumentacja związana z przekazaniem obiektu do użytku. Trzecia część obejmuje zarządzanie cyklem życia i całego procesu inwestycyjno-budowlanego z uwzględnieniem: zamówień publicznych, formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych, kryteriów oceny ofert oraz optymalizację procesu inwestycyjno – budowlanego.
Opis wykładówCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego, jego specyfiką, uczestnikami oraz ich podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz wyrobienie umiejętności w poruszaniu się we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego a zwłaszcza ocena i wybór wykonawcy robót, przygotowanie przetargu, umowy i kontraktu budowlanego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego, jego specyfiką, uczestnikami oraz ich podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz wyrobienie umiejętności w poruszaniu się we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego a zwłaszcza ocena i wybór wykonawcy robót, przygotowanie przetargu, umowy i kontraktu budowlanego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) 1) Ustawa, "Prawo budowlane", 2) Ustawa, "o Zamówieniach publicznych". 3) Ustawa o planowaniu przestrzennym, tom
Uwagibrak