Mechanika teoretyczna 2

Theoretical mechanics 2

2019L

Kod przedmiotu2811S1-MTEO2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającemechanika teoretyczna 1, matematyka, fizyka
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętności z zakresu rachunku wektorowego, macierzowego, różniczkowego i całkowego oraz wiadomości i umiejętności z Mechaniki teoretycznej 1
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zagadnień/zadań na podstawie wiadomości wyniesionych z wykładów: wyznaczanie reakcji w układach konstrukcyjnych, sporządzanie wykresów wewnętrznych sił przekrojowe w belkach, ramach, kratownicach, łukach (momenty zginające, siły tnące, siły podłużne, momenty skręcające), praktyczne przypadki tarcia suchego.
Opis wykładówPrzedmiot jest kontynuacją i nawiązaniem do przedmiotu "Mechanika teoretyczna 1" z I semestru studiów. Ramowy program wykładów obejmuje: a) definiowanie i wyznaczanie sił przekrojowych w belkach ciągłych przegubowych, ramach, kratownicach, łukach oraz układach złożonych; b) zagadnienia tarcia suchego, prawo tarcia.
Cel kształceniaCelem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień mechaniki teoretycznej z zakresu statyki różnych układów prętowych płaskich i przestrzennych, wewnętrznych sił przekrojowych, linii wpływu oraz zjawiska tarcia suchego. Przekazana na wykładach wiedza teoretyczna będzie wykorzystana do rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich podczas ćwiczeń przedmiotowych.
Literatura podstawowa1) Chudzikiewicz A., "Statyka budowli. t.1 Układy statycznie wyznaczalne", PWN Warszawa, 1976 2) Cywiński Z., "Mechanika budowli w zadaniach", t. I, PWN Warszawa, 1999 3) Niezgodziński T., "Mechanika ogólna", WN PWN, 2002
Literatura uzupełniająca1) Nizioł J., wyd. WNT Warszawa, "Metodyka rozwiązywania zadań z Mechaniki", 2002r., tom 2) Lubowiecka I., Skowronek M., wyd. Politechnika Gdańska, "Zadania z Mechaniki Budowli", 2000r., tom 3) Wilde P., Wizmur M., wyd. PWN Warszawa, "Mechanika teoretyczna", 1984r., tom
UwagiBrak