Przedmiot ogólnowydziałowy

Inter-faculty general course

2019Z

Kod przedmiotu2811S1-POGWYDZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, t. , Arkady, 1995, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi