Projektowanie hydrotechniczne obiektów inżynierskich

Hydrotechnical engineering design

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-PHOINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHydraulika i hydrologia
Wymagania wstępneZna i stosuje zasady sporządzania projektów budowlanych. Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, budownictwa ogólnego, hydrauliki i hydrologii.
Opis ćwiczeńZagadnienia związane z przepływem w korytach otwartych, elementy hydrologii rzek. Przepływ miarodajny i kontrolny, określenie światła przelewu jazu, ustalenie profilu i wymiarów progu piętrzącego, obliczenia hydrauliczne niecki wypadowej - przyjęcie wymiarów płyty wypadowej, obliczenia filtracji pod jazem - przyjęcie elementów wydłużających drogę filtracji, sprawdzenie stateczności elementów konstrukcyjnych jazu, przyjęcie profilu i wymiarów zapór czołowych, wykonanie obliczeń stateczności i filtracji dla korpusu zapory ziemnej, wykonanie rysunków.
Opis wykładówGospodarka wodna w Polsce i na świecie. Podstawowe wiadomości dotyczące obiektów budownictwa wodnego. Definicje i podziały obiektów hydrotechnicznych. Podstawowe wiadomości z hydrologii rzek, budowle piętrzące na rzekach - jazy. Ogólna charakterystyka zapór wodnych, zapory betonowe. Zapory ziemne. Zbiorniki zaporowe. Bieżące realizacje inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Stateczność budowli piętrzących - podstawy projektowania budowli hydrotechnicznych. Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych, nabrzeża, śluzy, elektrownie wodne. Ochrona przeciwpowodziowa, budowle hydrotechniczne w ochronie przeciwpowodziowej, wały przeciwpowodziowe - konstrukcja i metody ich wzmacniania. Hydrotechniczne budowle regulacyjne, stopnie wodne, inżynieria brzegowa. Kanały śródlądowe. Specjalne budowle wodne. Porty morskie. Falochrony. Techniki realizacji posadowień śluz i jazów, technologie napraw budowli hydrotechnicznych. Przedstawienie wybranych realizacji różnego typu budowli hydrotechnicznych.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych obiektów hydrotechnicznych, obciążeń hydrostatycznych działających na te obiekty, podstawowych zasad projektowania i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, nabycie umiejętności wykonania projektu wybranego obiektu hydrotechnicznego.
Literatura podstawowa1) Balcerski W. [red.], Budownictwo betonowe – budowle wodne śródlądowe, t. XVII, Arkady, 1969 2) Bednarczyk S., Bolt A., Mackiewicz S.Z., Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s. 310 3) Depczyński W., Szamowski A., Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 229
Literatura uzupełniająca1) Pisarczyk S., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego, 2012r., tom 2) Jaworowska B., Szuster A., Utrysko B,, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hydraulika i Hydrologia, 2008r., tom , 199s.
Uwagi