Konstrukcje murowe

Masonry structures

2020L

Kod przedmiotu2811N2-KONMUR
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów, budownictwo
Wymagania wstępneumiejętność klasyfikacji podstawowych ustrojów budowlanych, umiejętność klasyfikacji i zbierania obciążeń, wiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w układach prętowych, tarczach i płytach
Opis ćwiczeńProjekt obejmujący obliczenia nośności ściskanej ściany wewnętrznej i filara międzyokiennego w budynku mieszkalnym. Zadanie projektowe dotyczące obliczenia ściany obciążonej głównie poziomo. Zadanie projektowe dotyczące obliczenia zbrojonych ścian murowanych.
Opis wykładówWprowadzenie. Literatura. Warunki zaliczenia. Terminy i definicje. Podstawy projektowania konstrukcji murowych. Materiały do wykonywania murów: elementy murowe, zaprawy. Charakterystyczne i obliczeniowe wytrzymałości muru. Moduł sprężystości, moduł ścinania, zależność σ-ε muru. Czynniki wpływające na wytrzymałość muru. Teoretyczny model niszczenia muru. Mury obciążone głównie pionowo. Mury zginane obciążone prostopadle do płaszczyzny. Ściany obciążone siłą skupioną. Ściany usztywniające. Sztywność przestrzenna budynku. Ściany szczelinowe. Konstrukcje murowe zbrojone. Uszkodzenia konstrukcji murowych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji murowych i obowiązującymi normami murowymi w celu uzyskania przez nich umiejętności projektowania wybranych konstrukcji murowych.
Literatura podstawowa1) Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2013 2) Matysek P., Seruga T. , Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem według normy PN-B-03002:1999, Politechnika Krakowska, 2005 3) Hoła J., Pietraszak P., Schabowicz K., Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie., Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007
Literatura uzupełniająca1) Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R., Budynki murowane. Materiały i Konstrukcje., Arkady, 1993 2) Małyszko L., Orłowicz R., Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy., Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, 2000 3) Sokalski J., Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych, Instrukcja 341/96 ITB., ITB, Warszawa, 1997 4) Pyrak S., Michalak H., Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie., Arkady, 2005 5) , PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, PKN, 6) , PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru, PKN, 7) , PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych, PKN, 8) , PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych, PKN,
Uwagi