Instalacje w BE

Building installations in energy saving buildings

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-INSBE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMechanika płynów, Fizyka budowli, Instalacje budowlane
Wymagania wstępneumiejętność obsługi podstawowych programów obliczeniowych, podstawy budownictwa ogólnego, wewnętrznych instalacji sanitarnych
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń omówione zostaną wiadomości niezbędne do nauki projektowania i wykonania instalacji sanitarnych w wskazanych budynkach. W trakcie ćwiczeń ponadto wykonany zostanie podstawowy projekt instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej wraz ze szczegółami określenia zapotrzebowania na ciepło oraz strat ciepła. Rozwiązania techniczne będą uwzględniać względy energooszczędne.
Opis wykładówW zakresie wykładów przedstawione zostaną zasady projektowania i wykonania instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach (wodnego oraz pompowego). Podane ponadto zostaną zasady doboru urządzeń poszczególnych instalacji sanitarnych, jak również metody obliczeń i doboru kanałów, armatury. Przedstawione zostaną zagadnienia: komfortu cieplnego, wymiana ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych. Metodyka obliczeń zapotrzebowania na ciepło. Systemy ogrzewania, układy wymiennikowni. Możliwości odzysku energii cieplnej oraz oszczędności energetycznych. Ponadto podane zostaną podaje zasady eksploatacji i użytkowania poszczególnych instalacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Zagadnienia projektowe dotyczą instalacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Omawia się wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, z niezbędnymi próbami i odbiorami.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami projektowania wewnętrznych instalacji sanitarnych z uwzględnieniem energooszczędności w rozwiązaniach technicznych. Przedstawiony zostaną zasady doboru wielkości przewodów, armatury, urządzeń zbiorczych. Celem kształcenia jest przygotowanie do zaprojektowania instalacji wewnętrznej sanitarnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm, umiejętność weryfikacji rozwiązań technicznych
Literatura podstawowa1) Chudzicki J., , Sosnowski S. , "Instalacje wodociągowe. Projektowanie wykonawstwo, eksploatacja", t. I, wyd. Seidel - Przywecki, 2009, s. 250 2) Chudzicki J., , Sosnowski S. , "Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie wykonawstwo, eksploatacja", t. I, wyd. Seidel-Przywecki, 2009, s. 250 3) Recknagel H, Schramek E., "Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo", t. I, wyd. Wydawnictwo Omni Scala, 2008, s. 500
Literatura uzupełniająca1) Koczyk H., Antoniewicz B., Basińska M., Górka A., Makowska-Hess R., wyd. Wydawca: Systherm, "Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja", 2011r., tom 1, 300s. 2) Klinke J., Krygier K, Klinke T., wyd. WSiP, "Ogrzewnictwo, Wentylacja , Klimatyzacja", , 2007r., tom I, 300s.
Uwagi