Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w BE

Heating, ventillation and conditioning in e-se

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-OGWIKWBE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHYDRAULIKA, MECHANIKA PŁYNÓW
Wymagania wstępneWYKONANY PROJEKT BUDOWLANY
Opis ćwiczeńĆwiczenia z przedmiotu poświęcone zostaną przedstawieniu zasad projektowania elementów umożliwiających znaczne oszczędności energii w trakcie eksploatacji budynku. W szczególności wykonany zostanie projekt Gruntowego Wymiennika Ciepła w układzie wentylacji mechanicznej albo pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła poziomym lub sondami wierconymi jako dodatek do systemu płaszczyznowego ogrzewania centralnego pozwalający na wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania domku jednorodzinnego. W trakcie zajęć przedstawione zostaną ponadto w zarysie inne metody obliczeniowe i projektowe elementów instalacji budownictwa energooszczędnego jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp., ponadto omówione zostaną w zarysie aktualne normy dotyczące ogrzewania i wentylacji budynków. Analizie poddany zostanie ekonomiczny aspekt proponowanych rozwiązań - porównanie nakładów inwestycyjnych do czasu zwrotu inwestycji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania obiektu.
Opis wykładówPrzegląd problematyki ogrzewania i wentylacji w budownictwie energooszczędnym. Omówione zostaną elementy projektowania budownictwa energooszczędnego: energochłonność mieszkalnictwa, lokalizacja budynku, jego kształt, wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w budownictwie (pasywne i aktywne metody pozyskania energii słonecznej), wpływ wiatru, metody odzysku energii w wentylacji, metody akumulacji energii słonecznej a także elektrycznej w budynku, klimatyzacja i chłodzenie budynku. Ponadto omówione zostaną metody wykorzystanie do celów HVAC energii zawartej w gruncie i wykorzystanie do tego celu także pomp ciepła. Poruszony zostanie problem nakładów ekonomicznych i środowiskowych w budownictwie zrównoważonym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o wykorzystaniu energii odnawialnych w celach ogrzewania i wentylacji budynku, aby możliwie skutecznie zmniejszać zużycie energii pierwotnej i w ten sposób zmniejszać obciążenie środowiska naturalnego produktami spalania paliw kopalnych. Ponadto student uzyska informacje jakie kryteria powinny być spełnione, aby budynek mógł być uważany za energooszczędny a nawet uzyskał certyfikat budynku pasywnego. Poruszone zostanie zagadnienie ekonomiki proponowanych rozwiązań energooszczędnych w zakresie nakładów inwestycyjnych na instalacje i kosztów eksploatacyjnych obiektu.
Literatura podstawowa1) Feist W., Podstawy budownictwa pasywnego , PIBP, 2006 2) Wnuk R, Instalacje w budynku pasywnym i energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, 2007 3) Mikoś J., Budownictwo ekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000 4) Chwieduk D., Energetyka słoneczna budynku, Arkady, 2011 5) Piotrowski R., Dominiak P., Budowa domu pasywnego krok po kroku, Przewodnik Budowlany, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi