Projektowanie budynków energooszczędnych

Design of energy - sawing builgings

2020L

Kod przedmiotu2811S2-PBEN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającetechnologie i materiały w BE, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w BE
Wymagania wstępnewiedza z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńStudenci w zespołach trzyosobowych wykonują projekt domu jednorodzinnego niskoenergetycznego w technologii szkieletowej lub murowanej. Projekt uwzględnia: obliczenia konstrukcyjne, rozwiązanie węzłów budynku w celu minimalizacji wpływu mostków cieplnych oraz zabezpieczenia budynku przed filtracją powietrza, a także projektowaną charakterystykę energetyczną budynku. Następnie studenci przygotowują zespołowo prezentację swoich projektów, którą przedstawiają na zajęciach. Prezentacji towarzyszy dyskusja, w której uczestniczą wszyscy studenci z grupy ćwiczeniowej.
Opis wykładów1. Zagadnienia energochłonności gospodarki. Energochłonność budownictwa i jego wpływ na środowisko. 2. Podstawowe akty prawne dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym akty prawne dotyczące energooszczędności w budownictwie. 3. Definicje budynków energooszczędnych: niskoenergetycznych, pasywnych, zeroenergetycznych, plusenergetycznych. Przykłady realizacji światowych i krajowych. 4. Standard energetyczny budynku. Wymagania techniczne w zakresie izolacyjności cieplnej dla budynków. 5. Podstawowe cechy budynku energooszczędnego. 6. Zasady projektowania budynków zgodnie z wymaganiami dokumentu „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 7. Rola odpowiedniego rodzaju posadowienia budynku energooszczędnego. 8. Rozwiązania konstrukcyjne w budynku energooszczędnym: ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy. 9. Izolacje i zapewnienie szczelności w budynku energooszczędnym. 10. Zasady doboru odpowiedniego systemu wentylacji, ogrzewania i chłodzenia w budynku energooszczędnym. Rola OZE w systemie ogrzewania budynku. 11. Zasady doboru stolarki okiennej i drzwiowej do domu energooszczędnego. Zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 12. Zasady eliminacji mostków cieplnych. 13. Budownictwo zrównoważone, budownictwo zielone i ekologiczne.
Cel kształceniaPodstawowym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności projektowania budynków energooszczędnych: niskoenergetycznych i pasywnych przy spełnieniu warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz standardów projektowania budynków energooszczędnych przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Dodatkowym celem kształcenia jest wypracowanie umiejętności pracy zespołowej, dobrej organizacji pracy w zespole projektowym, kreatywności i umiejetności poszukiwania rozwiązań niekonwencjonalnych w projektowaniu.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2, Arkady, 2006, s. 1065 - 115 2) Jacek Zimny, Odnawialne Źródła Energii w budownictwie niskoenergetycznym, WNT, 2010 3) Ryszard Wnuk, Budowa Domu Pasywnego w praktyce , Wydawnictwo Przewodnik Budowlany, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi