Budownictwo energooszczędne - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Budownictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane lądowe i wodne, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów oraz termomodernizacji obiektów budowlanych. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi. Ma świadomość oszczędności zasobów energii w sektorze budowlanym. Potrafi określić straty ciepła budynku oraz optymalizować przebieg termomodernizacji. Zna zasady certyfikacji energetycznej budynków i potrafi określać rozwiązania energooszczędne. Zna i potrafi zastosować energooszczędne systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Potrafi racjonalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie. Potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) ma niezbędną zaawansowaną wiedzę z matematyki, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i zaawansowanej technologii materiałów budowlanych
  b) zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji (obiektów) budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych oraz drogowych
  c) zna podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych; ma wiedzę na temat podstaw teorii matematycznego modelowania materiałów sprężystych i sprężysto-plastycznych; zna zasady analizy zagadnień statyki, stateczności i dynamiki złożonych konstrukcji prętowych, płytowych, tarczowych i powłokowych oraz bryłowych
  d) ma wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji; ma wiedzę na temat podstaw teoretycznych Metody Elementów Skończonych oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń konstrukcji inżynierskich
  e) zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych; zna metody projektowania, budowy i utrzymania konstrukcji betonowych wykorzystywanych w budownictwie komunikacyjnym; zna zasady geotechniki, hydrodynamiki i projektowania budowli wodnych
  f) zna zasady i metody przeprowadzania remontów i modernizacji budynków; zna nowoczesne metody projektowania dróg, skrzyżowań oraz węzłów drogowych; zna zaawansowane metody fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych
  g) zna aktualnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe; zna najnowsze stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania
  h) zna zasady projektowania i wykonania wszystkich elementów drogi, tj. podłoża gruntowego, nasypów drogowych, podbudowy i nawierzchni; zna rodzaje obciążeń działających na nawierzchnię; ma szczegółową wiedzę dotyczącą teorii opisujących pracę nawierzchni sztywnych, półsztywnych i podatnych; zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz audytów certyfikatów energetycznych budynków i programów przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych
  i) ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych
  j) zna zasady tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych; ma wiedzę na temat efektywności, kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności
  k) ma wiedzę o cyklu życia urządzeń i obiektów budowlanych; ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej; rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw; zna możliwości wykorzystania budownictwa energooszczędnego w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa
  l) ma wiedzę na temat opracowań projektowych i dokumentacji technicznych dotyczących różnych skomplikowanych obiektów budowlanych; potrafi definiować odwzorowania kartograficzne, wie jakie są inne opracowania geodezyjne oraz na czym polegają prace geodezyjne w budownictwie; zna zasady rozmieszczenia przewodów uzbrojenia w pasie drogowym, podstawy projektowania poszczególnych sieci oraz obiektów z nimi związanych; potrafi wykonywać certyfikaty energetyczne budynków oraz wie, jaki wpływ mają poszczególne elementy budowlane i instalacyjne na zużycie energii
  m) ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko
  n) zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów
  o) zna zasady fundamentowania złożonych obiektów budowlanych; zna zasady wykonywania audytów energetycznych
  p) zna zasady obliczeń i konstruowania obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i mostowego; zna podstawowe zasady, metody i techniki obliczeniowe stosowane w obliczeniach statycznych budowli podziemnych
  q) zna i stosuje przepisy prawa budowlanego
  r) zna sposoby administrowania, modernizacji i remontów oraz zasady utrzymania całorocznego i zimowego dróg, zna systemy zarządzania drogami, zna metody diagnostyki stanu dróg i oceny ich zużycia, zna technologie modernizacji i wzmocnień zniszczonych nawierzchni podatnych i sztywnych, zna elementy prawa dotyczące projektowania konstrukcji i zarządzania przedsięwzięciem budowlanym oraz certyfikacji energetycznej budynków
  s) ma wiedzę na temat projektowania obiektów budowlanych lądowych i wodnych, ma wiedzę na temat projektowania i zasad użytkowania obiektów infrastruktury transportu drogowego, zna zasady prognozowania ruchu oraz przepustowości dróg, ulic, skrzyżowań, ma wiedzę w zakresie rodzajów, właściwości i zastosowań budowli podziemnych występujących w budownictwie komunikacyjnym, ma wiedzę na temat projektowania obiektów energooszczędnych i pasywnych
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) potrafi dokonać oceny i zestawienia dowolnych obciążeń działających na obiekty budowlane
  b) umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych
  c) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie teorii, metod obliczeniowych i nowych technologii stosowanych w dziedzinie budownictwa drogowego, umie zaprojektować elementy i złożone konstrukcje metalowe, żelbetowe oraz zespolone, drewniane i murowe
  d) potrafi poprawnie wybrać numeryczne modele konstytutywne w programach komputerowych w celu uzyskiwania rzetelnych rozwiązań problemów inżynierskich, potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną, dynamiczną i analizę stateczności ustrojów prętowych (kratownic, ram i cięgien) statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz konstrukcji powierzchniowych (tarcz, płyt, membran i powłok)
  e) korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych
  f) potrafi, w środowisku Metody Elementów Skończonych, poprawnie zdefiniować model obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym złożonych konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym
  g) potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji inżynierskich
  h) potrafi sporządzić i przeanalizować bilans energetyczny obiektu budowlanego, umie sporządzić projekt i przeanalizować system odwodnienia jezdni i powierzchni utwardzonych wraz z układem do podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, umie określić zlewnię dla poszczególnych odcinków przewodu uzbrojenia zewnętrznego w pasie drogowym, wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji deszczowej i rozmieścić elementy odwodnienia, potrafi opracować koncepcję budowli podziemnej w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowych
  i) umie zwymiarować skomplikowane detale konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego, mostowego i komunikacyjnego
  j) umie sporządzić harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsięwzięcia budowlanego
  k) potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów oraz oceny wytrzymałości elementów konstrukcji budowlanych
  l) potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa, potrafi opracować zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarządzania jakością
  m) potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inżynierskich
  n) ma umiejętność porozumiewania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, ma umiejętność porozumiewania się w językach obcych, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa, umie wykonać inwentaryzację betonowego obiektu mostowego, połączoną z oceną jego stanu technicznego oraz wskazaniem zaleceń remontowych, zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju technik i technologii
  o) potrafi zaprojektować fundamenty pod obiekty budowlane obciążone quasi statycznie i dynamicznie, potrafi wykonywać audyty energetyczne złożonych obiektów budowlanych
  p) umie zidentyfikować kruszywa mineralne oraz określić ich właściwości decydujące o przydatności do budowy nawierzchni cementowych, potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów komputerowych
  q) umie, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne prace o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie
  r) potrafi sporządzić opracowania przygotowujące go do podjęcia pracy naukowej
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) potrafi – realizując określone zadania – pracować samodzielnie, współpracować w zespole i kierować zespołem
  b) jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu
  c) samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie
  d) ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w budownictwie
  e) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu
  f) ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  g) potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa
  h) rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat budownictwa
  i) przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały
  j) formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych, istotne wyniki referuje na konferencjach naukowo-technicznych oraz publikuje w czasopismach i periodykach branżowych, jest komunikatywny w relacjach z mediami
  k) przestrzega zasad ekonomicznych/finansowych działalności przedsiębiorstw, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  l) ma świadomość roli absolwenta uczelni wyższej w kształtowaniu otaczającego środowiska, uczestniczy w dziełach kultury miasta, regionu i kraju; dba o podtrzymanie historii i tradycji społeczności lokalnych
  m) dba o stan zdrowia i sprawność fizyczną przez praktykowanie aktywności sportowej, rekreacyjnej lub rehabilitacyjnej oraz organizację aktywnego wypoczynku
  PRAKTYKA
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h). Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowaną przez studenta pracą dyplomową.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach produkcyjnych;
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki dyplomowej, złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent po odbyciu przewidywanej odrębnymi przepisami praktyki zawodowej oraz zdaniu stosownych egzaminów może ubiegać się o zawodowe uprawnienia budowlane do wykonawstwa i projektowania w pełnym zakresie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
2
II - Podstawowe
Zaawansowana matematyka
3
III - Kierunkowe
Metody komputerowe
2,5
Teoria sprężystości i plastyczności
2,5
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
2,5
Złożone konstrukcje betonowe 1
4
Złożone konstrukcje metalowe 1
3,5
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Zastosowanie fotogrametrii w budownictwie i urbanistyce
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Certyfikacja energetyczna budynków
4
Diagnostyka cieplna budowli
3
Energia odnawialna w BE
2,5
Instalacje w BE
2,5
Mechanika płynów w BE
2,5
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w BE
3,5
Podstawy elektroniki i elektrotechniki w BE
2,5
Technika cieplna
2,5
Technologie i materiały w BE
3,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot humanistyczno-społeczny II
2
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizyka budowli w BE
2,5
Praca dyplomowa
20
Projektowanie budynków energooszczędnych
2
Seminarium dyplomowe
1
Termomodernizacja
1,5
SUMA
30,0