Etyka w zarządzaniu

Ethics in management

2021Z

Kod przedmiotu12N2O-EWZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Pojęcie i przedmiot etyki jako nauki i praktyki. 2. Moralność a etyka. Etyka w biznesie. 3. Normy i standardy etyczne w zarządzaniu. 4. Etyka zawodowa menedżerów. 5. Etyczne zarządzanie personelem: - Etyka a motywowanie personelu - Ocena pracownika i jej uzasadnienie w etyce zarządzania - Mobbing jako problem etyki 6. Etyka i etos pracy. Zatrudnienie a prawa etyczne pracowników 7. Stres i wypalenie zawodowe 8. Etyczne aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu 9. Etyczna analiza wybranych zjawisk patologicznych w zarządzaniu 10. Analiza wybranych kodeksów etycznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Rybak, "Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 2) W. Gasparski (red.), "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Wydawnictwa Profesjonale PWN, 2012 3) W. Gasparski, "Wykłady etyki biznesu", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadznia, 2004 4) J. Dietl, W. Gasparski (red.), "Etyka biznesu", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 5) E. Sternberg, "Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak