Koncepcje zarządzania

Management concept

2021Z

Kod przedmiotu12N2O-KZA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania.
Wymagania wstępnePodstawy zarządzania.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówłówne szkoły zarządzania: klasyczna, humanizacyjna i systemowa. Uwarunkowania współczesnego zarządzania. Współczesne koncepcje zarządzania zorientowane na: jakość; zmiany, wyszczuplenie organizacji, klienta, współdziałanie i wiedzę. ,ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń studenci omawiają założenia głównych szkół koncepcji zarządzania. Biorą udział w dyskusji nad istotnymi problemami analizowanych koncepcji, przygotowują projekt zespołowy, rozwiązują studia przypadków oraz prezentują propozycje wdrożenia wybranych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy i umiejętności zakresu różnorodnych koncepcji teoretycznych i praktycznych z zarządzania w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań tworzenia, funkcjonowania i rozwoju organizacji
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A. (red)., Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, 2010 2) Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2009
Literatura uzupełniająca1) Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, 2014 2) Sobol D., The manager’s role in creating innovations in a knowledge-based enterprise, t. 136, Silesian University of Technology Publishing House, 2019, s. 565-579 3) Sobol, D., Pietrzak, A.,, Effectiveness evaluation of the communication process with employees on the example of the Kaufland Poland branch, t. 150, Silesian University of Technology Publishing House, 2021, s. 237-253 4) Magazyn, „Harvard Business Review", ,
Uwagi-