Logistyka

Logistics

2021Z

Kod przedmiotu12N2O-LOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie do zajęć. Logistyczna obsługa klienta. Ustalenie kryteriów wyboru dostawców i ich ocena. Określenie stałej lokalizacji obiektu (zakładu produkcyjnego, składu) z wykorzystaniem techniki sieciowej.Planowanie i organizacja transportu. Wybór gałęzi transportu. Tworzenie harmonogramu transportu. Planowanie zasobów dystrybucji - metoda DRP.
Opis wykładówObszary zainteresowań logistyki, podstawowe pojęcia z zakresu logistyki, kategorie logistyki, zadania stawiane logistyce, kategorie logistyki, istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji, organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, procedury logistyczne, miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej, logistyczne zespoły zadaniowe. Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Planowanie i organizacja procesów
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Uświadomienie znaczenia procesów logistycznych w sprawnym funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Student powinien posiadać umiejętność oceny efektywności systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak