Prawo cywilne

2021Z

Kod przedmiotu12N2O-PCYW
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreścią wykładu są instytucje prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie - istota prawa cywilnego i jego zakres. Podmioty prawa cywilnego, osoby fizyczne, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, indywidualizacja, ochrona dóbr osobistych; osoby prawne, tworzenie, typy i rodzaje osób prawnych, organizacja wewnętrzna i działanie przez organy. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy, prokury. Przedmiotu stosunku cywilnoprawnego. Prawa podmiotowe. Czynności prawne, składanie oświadczeń woli, zawieranie umów. Przedstawicielstwo i inne rodzaje reprezentacji. Przedawnienie roszczeń. Własność - pojęcie, typy, przeniesienie i ochrona własności, zastaw rejestrowy i księgi wieczyste. Z zakresu zobowiązań - podstawowe elementy stosunku zobowiązaniowego, swoboda umów, wykonanie zobowiązania i odpowiedzialność za jego niewykonanie, podstawy odpowiedzialności deliktowej. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Wybrane umowy w obrocie gospodarczym takie jak sprzedaż, najem, dzierżawa i leasing, umowa o dzieło i o roboty budowlane, umowy o pośrednictwo handlowe, komis, umowy z bankiem, przewóz i ubezpieczenie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi