Przedmiot do wyboru F3_1 *

Elective subject F3_1*

2021L

Kod przedmiotu12N2O-PDWF1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi