Przedmiot do wyboru F3_3 *

Elective subject F3_3*

2022Z

Kod przedmiotu12N2O-PDWF3
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi