Przedmiot do wyboru F3_5 *

Elective subject F3_5*

2022L

Kod przedmiotu12N2O-PDWF5
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi