Przedmiot do wyboru F3_6 *

Elective subject F3_6*

2022L

Kod przedmiotu12N2O-PDWF6
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi