Rachunkowość zarządcza

Management accounting

2021L

Kod przedmiotu12N2O-RZA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającerachunkowość finansowa
Wymagania wstępnewymagana jest znajomość zasad ewidencji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Pojęcie zasobu, kosztu i obiektu kosztów. Rachunek kosztów standardowych. Budżetowa metoda zarządzania. Wybrane aspekty wykorzystania rachunku kosztów działań (ABC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zintegrowana Karta Dokonań (Balanced Scorecard).,ĆWICZENIA:Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Analiza odchyleń od kosztów standardowych. Ustalanie cen sprzedaży na podstawie informacji o kosztach.
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie oraz kształtowanie określonych kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa1) CZUBAKOWSKA K., GABRUSEWICZ W., NOWAK E, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014 2) ŚWIDERSKA G. K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone, MAC: Difin, 2017 3) PIOSIK A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca1) BARTOSZEWICZ A., BURCHART R., DYNOWSKA J., JASKÓLSKA A., wyd. Wydawnictwo UWM w Olsztynie w Olsztynie, Wyzwania rachunkowości i audytu w dobie zrównoważonego rozwoju. Praca zb. pod red. nauk. Mirosława Kowalewskiego, 2020r., tom , 95-107s. 2) SOBAŃSKA I. (red.), wyd. C.H. Beck, Rachunkowośc zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, 2010r., tom
Uwagi