Seminarium magisterskie i praca magisterska III

2022Z

Kod przedmiotu12N2O-SMIPMI3
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z., Metody pisania pracy dyplomowej, Wyd. Poznańskie, 2005 2) Lelusz H., M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomiczne, UWM w Olsztynie, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi