Seminarium magisterskie i praca magisterska IV

2022L

Kod przedmiotu12N2O-SMIPMI4
Punkty ECTS 14
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z., Metody pisania pracy dyplomowej, Wyd. Poznańskie, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi