Planowanie przestrzenne i inwestycyjne

Space and investment planning

2022L

Kod przedmiotu12N2-PPII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Niewiadomski Z, Planowanie przestrzenne, zarys systemu, LexisNexis, 2003 2) Markowski T, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa, 1999 3) Łaguna D. i in., Zarządzanie przestrzenią niezurbanizowaną: kompendium wiedzy i studium przypadku , Białystok: Fundacja Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych środowiska, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi