Przedsiębiorczość

Enterprise

2021Z

Kod przedmiotu12N2-PRZED
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty ogólnego kształcenia
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość zasad gospodarki rynkowej
Opis ćwiczeńPrzedsiębiorca, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość. Cechy przedsiębiorcy. Wymiary przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Zatrudnienie pracownika. Zasady opodatkowania działalności. Otoczenie organizacji Sektor MSP i jego rozwój – czynniki i bariery. Finansowanie MSP – zewnętrzne i wewnętrzne. Przedsiębiorczość a efektywne funkcjonowanie organizacji.
Opis wykładówPojęcia przedsiębiorca, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Typy przedsiębiorstw. Cechy przedsiębiorstwa. Otoczenie przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Istota kapitału intelektualnego. Innowacyjność jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa
Cel kształceniaCelem kształcenia jest kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i sposobów do naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i wykształcenie umiejętności realnej oceny sytuacji niosącej ze sobą ryzyko.
Literatura podstawowa1) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017 2) Steinerowska-Streb I. , Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017 3) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015
Literatura uzupełniająca1) Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, C.H. Beck, 2009 2) Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolter Kluwer, 2016 3) Bilczak M., Szmit K., Features of development of innovative activity in the border region, t. 10 (12-1), Journal of Economy and Enterpreneurship, 2016, s. 894-898 4) Bilczak M. i in., Assessment of the impact of transactions M&A on innovative indicators of the company, t. 10 (2), International Journal of Mechanical Engineering & Technology, 2019, s. 1085-1101 5) Szmit K., Small and medium - sized enterprises in the management system of socio-economic development, Entities' Decision in Conditions of Economic Growth, 2020, s. 78-86
Uwagi-