Wycena nieruchomości

Real estate appraisal

2022Z

Kod przedmiotu12N2-WYCN
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prystupa M, Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRM, Warszawa, 2003 2) Prystupa M, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym , ALMAMER, Warszawa, 2008 3) Nowak A, Operaty szacunkowe, Educaterra sp. z o.o. , Olsztyn, 2012 4) Łaguna D. i in. , Podstawy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów : kompedium wiedzy i studium przypadków , Włocławek : Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi