Zarządzanie procesami

Process management

2022Z

Kod przedmiotu12N2-ZARZAPRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania, Koncepcje zarządzania
Wymagania wstępneZnajomość podstawowej problematyki ekonomicznej i w zakresie nauk o zarządzaniu
Opis ćwiczeńModelowanie procesów. Identyfikacja i klasyfikacja procesów według typów. Wyznaczanie parametrów procesów oraz formułowanie wskaźników ich oceny. Mapowanie procesów. Zaproponowanie działań o charakterze optymalizacyjnym dla wskazanych procesów oraz tworzenie ich modeli referencyjnych.
Opis wykładówIstota procesów w organizacjach. Elementy składowe procesów. Projektowanie procesów na podstawie wybranych modeli. Atrybuty procesów oraz parametry ich oceny. Mapowanie procesów (wybrane notacje). Klasyfikacja procesów w organizacjach - istota oraz wybrane podejścia. Istota podejścia procesowego w organizacjach. Uwarunkowania implementacji zarządzania procesami w organizacjach. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacjami. Geneza orientacji procesowej. Istota oraz modele dojrzałości procesowej organizacji.
Cel kształceniaPrzedstawienie wiedzy z zakresu istoty koncepcji zarządzania procesami oraz uwarunkowań jej stosowania w organizacjach. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania koncepcji zarządzania procesami w organizacjach.
Literatura podstawowa1) Bitkowska Agnieszka, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, 2013 2) Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, 2010 3) Grajewski Piotr, Organizacja procesowa, PWE, 2016
Literatura uzupełniająca1) Piotrowski Marek, Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja, Helion, 2014 2) Raczyńska Magdalena , Modele dojrzałości procesowej organizacji, t. 44(2):61, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, 2017
Uwagi