Marketing międzynarodowy

Global marketing

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-MAM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówozwój marketingu międzynarodowego w warunkach globalizacji. Implikacje środowiska rynkowego dla firm międzynarodowych. Wybór rynków zagranicznych. Sposoby wejścia firmy na rynki zagraniczne. Strategia produktowa i cenowa firmy na rynkach międzynarodowych. Międzynarodowe kanały dystrybucji. Globalna komunikacja i decyzje promocyjne. Organizacja działań międzynarodowych w firmie.,ĆWICZENIA:Globalizacja i firmy międzynarodowe. Implikacja marketingowe środowiska ekonomicznego, kulturowego i polityczno-prawnego dla firm międzynarodowych. Wybór rynków zagranicznych. Strategie marketingowe firm międzynarodowych (praca w grupach nad studium przypadku firmy międzynarodowej). Strategie ekspansji firmy na rynki zagraniczne. Władza pieniądza a marketing międzynarodowy (Debata/Rozprawa sądowa: Etyka i moralność marketingu międzynarodowego). Strategia produktowa i cenowa firmy na rynkach międzynarodowych. Międzynarodowe kanały dystrybucji oraz globalna komunikacja i decyzje promocyjne. Prezentacje studiów przypadków marketingu firm międzynarodowych przygotowanych przez grupy studentów. Test.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. , Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, 2008
Literatura uzupełniająca
UwagiPodstawa wyznaczenia oceny z przedmiotu: (1) opracowane studium przypadku - praca w grupie, (2) test oraz (3) aktywność na zajęciach.