Przedmiot do wyboru F3_2 *

Elective subject F3_2*

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-PDWF2
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi