Przedmiot do wyboru F3_4 *

Elective subject F3_4*

2022L

Kod przedmiotu12S2O-PDWF4
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi