Przedsiębiorczość

Enterprise

2021Z

Kod przedmiotu12S2O-PRZE
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017 2) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017 3) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 4) Engelhardt J. (red.). , Zarządzanie przedsiębiorstwem, CeDeWu, 2014 5) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi