Seminarium magisterskie i praca magisterska II

2021L

Kod przedmiotu12S2O-SMIPMI2
Punkty ECTS
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:1. Opracowanie wstępnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego). 2. Zapoznanie się z procesem projektowania badań empirycznych 3. Opracowanie założeń metodyki badań empirycznych - problem badawczy, cele, pytania badawcze, źródła danych statystycznych i informacji wykorzystywanych w badaniach 4. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych. 5. Opracowanie metodyki własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:1. Opracowanie wstępnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego). 2. Zapoznanie się z procesem projektowania badań empirycznych 3. Opracowanie założeń metodyki badań empirycznych - problem badawczy, cele, pytania badawcze, źródła danych statystycznych i informacji wykorzystywanych w badaniach 4. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych. 5. Opracowanie metodyki własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań.
Cel kształceniaPrzygotowanie metodyki i organizacji badań, zakresu prac i czynności do uzyskania materiałów źródłowych oraz sposobu działań do realizacji badań. Przygotowanie części teoretycznego pracy
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, yd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, wyd. Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2006 3) Jonker J., Pennink B., The Essence of Research Methodology. A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science, Springer, 2010 4) Dźwigoł H. , SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY IN MANAGEMENT SCIENCES, t. 118, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 2018, s. 117-135
Literatura uzupełniająca
Uwagi-