Wycena nieruchomości

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-WNIE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prystupa M, Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRM, Warszawa, 2003 2) Prystupa M, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym , ALMAMER, Warszawa, 2008 3) Nowak A, Operaty szacunkowe, Educaterra sp. z o.o. , Olsztyn, 2012 4) Łaguna D. i in., Podstawy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów : kompedium wiedzy i studium przypadków , Włocławek : Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi