Gospodarka nieruchomościami

Real estate management

2018L

Kod przedmiotu2212S2-GOSPN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystemy informacji przestrzennej, Planowanie przestrzenne i inwestycyjne, Wycena nieruchomości
Wymagania wstępneZnajomość podstaw zarządzania i rynku nieruchomości. Podstawowe umiejętności matematyczne i statystyczne
Opis ćwiczeńUżytkowanie wieczyste nieruchomości. Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Własność a użytkowanie wieczyste - podobieństwa i różnice. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Procedury i naliczanie opłat. Naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością. Podatki i opłaty lokalne. Podatek od nieruchomości. Naliczanie podatku od nieruchomości. Naliczanie podatku od nieruchomości gruntowych i budynkowych. Opłaty adiacenckie. Ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu urządzeń infrastruktury technicznej.
Opis wykładówMienie. Nieruchomość. Rodzaje nieruchomości. Rodzaje praw do nieruchomości. Ograniczanie prawa własności. Hipoteka. Zasoby nieruchomości. Osobowość prawna. Wywłaszczenie. Trwały zarząd. Zbywanie nieruchomości Podatki od nieruchomości. Opłaty adiacenckie.
Cel kształceniaPoznanie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność SP i JST. Poznanie rodzajów praw do nieruchomości oraz sposobów i zasad naliczania opłat od nieruchomości.
Literatura podstawowa1) Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne , wyd. Lexis Nexis, 2007 2) Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. , Gospodarka nieruchomościami. Z komentarzem do wybranych procedur, Wyd. Gall, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi