Koncepcje zarządzania

Management concept

2017Z

Kod przedmiotu2212S2-KONZA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania.
Wymagania wstępnePodstawy zarządzania.
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci omawiają założenia głównych koncepcji zarządzania. Biorą udział w dyskusji nad istotnymi problemami analizowanych koncepcji, rozwiązują studia przypadków oraz prezentują wyniki badań dotyczących wdrożenia omawianych koncepcji zarządzania w wybranych przedsiębiorstwach.
Opis wykładówKlasyczne podejście do zarządzania. Podmiotowe koncepcje zarządzania – human relations, podejście psychologiczne. Integratywne koncepcje zarządzania – koncepcja zachowania administracyjnego, teoria gry organizacyjnej, podejście sytuacyjne i systemowe. Paradygmaty procesowości, elastyczność organizacji. Współczesne koncepcje zarządzania zorientowane na: klienta, jakość, zmiany, wartość, wyszczuplanie organizacji. Podejście zasobowe w zarządzaniu. Koncepcje organizacji wirtualnej i sieciowej. Koncepcje organizacji uczącej się.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z różnorodnymi koncepcjami teoretycznymi i praktycznymi zarządzania w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania organizacji.
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A. (red)., Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, 2010 2) Zimniewicz K. , Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2009
Literatura uzupełniająca1) Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, 2002 2) Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. PWN, 2004 3) , Magazyn „Harvard Business Review Polska”, ,
Uwagi