Planowanie przestrzenne i inwestycyjne

Space and investment planning

2018L

Kod przedmiotu2212S2-PPII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z zakresu efektywności inwestycji, znajomość podstawowych metod wyceny nieruchomości
Opis ćwiczeńWprowadzenie do przedmiotu – rys historyczny planowania przestrzennego w Polsce. Ład przestrzenny i rozwój zrównoważony. Kategorie ekonomiczne w przestrzeni i prawo własności w planowaniu przestrzennym. Funkcjonowanie systemu planowania przestrzennego w Polsce. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta jako podstawowy instrument polityki przestrzennej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego rola w zarządzaniu przestrzenią. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – szczególny tryb rozpoczynania procesu inwestycyjnego. Cel publiczny w planowaniu przestrzennym. Rola inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji w rozwoju przestrzeni. Standardy wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną.
Opis wykładówKoncepcje rozwiązań planistycznych dla wybranego fragmentu terenu. Inwentaryzacja terenowa oraz badanie uwarunkowań zewnętrznych (kontekstu). Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu dla wybranego fragmentu przestrzeni. Wyznaczenie dróg oraz opisanie ideogramu sieci infrastruktury technicznej. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego w formie projektu. Obliczenie skutków finansowych przekształceń w przestrzeni z punktu widzenia gminy.
Cel kształceniaZnajomość podstawowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego oraz procedur formalno – prawnych stosowanych w dokumentach planistycznych. Znajomość zasad sporządzania prognoz finansowych dotyczących zmian w przestrzeni oraz realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.
Literatura podstawowa1) Niewiadomski Z, Planowanie przestrzenne, zarys systemu, , LexisNexis, 2003 2) Markowski T, Zarządzanie rozwojem miast, PWN Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca1) Gawron H, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, 2011r., tom
UwagiNa ćwiczeniach sporządzany jest koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu w wersji graficznej