Kultura organizacji

Organization culture

2022Z

Kod przedmiotu12N2-KULORG
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Siemiński , Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK Toruń, 2008, s. 266 2) M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, 2003, s. 166 3) L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, 2013, s. 197 4) E.G. Flamholtz, Y. Randle, Kultura firmy, ICAN Institute, 2018, s. 236 5) Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy zarządzania, Difin, 2012, s. 335
Literatura uzupełniająca
Uwagi