Systemy motywacyjne

Systems of motivation

2022Z

Kod przedmiotu12N2-SYSMOT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Król H., Ludwiczyński A. (red.) , Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 2008, s. 317-420 2) Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, 2000, s. 199-220, 2 3) Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, 2008, s. 9-58, 163-
Literatura uzupełniająca
Uwagi