Marketing międzynarodowy

Global marketing

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-MARKMIE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. , Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi