Systemy motywacyjne

Systems of motivation

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-SYSMOT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 2008, s. 317-420 2) Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, 2000, s. 199-220, 2 3) Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, 2008, s. 9-58, 163-
Literatura uzupełniająca
Uwagi