Zarządzanie strategiczne

Strategic management

2019L

Kod przedmiotu2212S2-ZADZST
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania, Makroekonomia
Wymagania wstępneposiadanie podstwowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami
Opis ćwiczeńWykorzystanie metody analizy przypadków w zarządzaniu strategicznym. Elementy planu strategicznego. Metody analizy makrootoczenia. Metody otoczenia konkurencyjnego. Ocena potencjału i pozycji strategicznej firmy. Zintegrowane metody analizy strategicznej
Opis wykładówPojęcia i rozwój zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne i jego procesy. Charakterystyka strategii i jej rodzaje. Główne kryteria wyboru strategii. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Strategie konkurencji i kooperacji. Strategia dywersyfikacji. Globalny i lokalny kontekst strategii i jej wpływ na zarządzania. Metody analizy strategicznej. Metody analizy otoczenia dalszego. Metody analizy otoczenia bliższego. Metody planowania i analizy strategicznej. Metody Portfelowe. Metody planowania i analizy potencjału strategicznego. Metody analizy strategicznej. Metody zintegrowane. Charakterystyka i zadania planowania strategicznego. Controling strategiczny. Implementacja strategii
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego i planowania strategicznego. Nabycie umiejętności stosowania metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązywania problemów zarządzania
Literatura podstawowa1) Pierścionek Z, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, 2011 2) Porter M.E, Strategia konkurencji, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o, 2010
Literatura uzupełniająca1) Obłój K, wyd. PWE, Tworzywo skutecznych strategii, 2002r., tom 2) Strategor, wyd. PWE, Zarządzanie firmą – strategie, struktury, decyzje, tożsamość, 2001r., tom , s.25-270s. 3) Moszkowicz M., wyd. PWE, Zarządzanie strategiczne, 2005r., tom
Uwagi