Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Zarządzanie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Kształcenie na kierunku zarządzanie pozwala uzyskać wszechstronną rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Potrafi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę specjalistyczną oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie założone efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent:
  1) w kategorii wiedzy:
  - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii zarządzania oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego
  - ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i roli nauk o zarządzaniu w systemie nauk oraz ich powiązaniach z innymi obszarami nauki
  - ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii
  - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji oraz ich roli w gospodarce i życiu społecznym
  - zna w sposób pogłębiony etapy cyklu organizacyjnego oraz współczesne koncepcje racjonalnego zarządzania różnymi zasobami organizacji
  - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz marketingu
  - zna w sposób pogłębiony różne rodzaje organizacji oraz najważniejsze elementy ich otoczenia
  - zna w sposób pogłębiony rolę i cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad oraz możliwości rozwoju działalności gospodarczej i sprawności organizacyjnej różnych struktur i organizacji społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  - ma poszerzoną wiedzę na temat wzrostu i rozwoju gospodarki w warunkach integracji gospodarczej i globalizacji oraz instrumentów polityki gospodarczej państwa wspierającej te procesy
  - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmu rynkowego, teorii cen oraz konsumenta i jego zachowań rynkowych we współczesnej gospodarce
  - ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań i mechanizmów konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych
  - zna w sposób pogłębiony rodzaje więzi organizacyjnych, rządzące nimi prawidłowości i ich oddziaływanie na zjawiska społeczne we współczesnych organizacjach
  - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego
  - zna w sposób pogłębiony główne formy i kierunki ludzkiej aktywności (umysłowej i fizycznej) oraz rolę kapitału ludzkiego w doskonaleniu organizacji w warunkach konkurencji i postępu cywilizacyjnego
  - zna w sposób pogłębiony podstawowe metody z zakresu matematyki i statystyki wykorzystywane w badaniu i prognozowaniu zjawisk w organizacji i jej otoczeniu
  - ma pogłębioną wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz wykorzystania instrumentów rachunkowości w zarządzaniu
  - zna w sposób pogłębiony podstawowe normy i reguły prawne, organizacyjne, finansowe i etyczne dotyczące funkcjonowania organizacji o różnych strukturach i formach organizacyjno-prawnych
  - ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania zmianą w organizacji
  - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod doskonalenia organizacji i innowacji
  - ma pogłębioną wiedzę o przyczynach, charakterystyce i przebiegu etapów cykli rozwoju rynków i życia produktów
  - ma pogłębioną wiedzę o podstawowych nurtach teoretycznych w zarządzaniu i ich historycznej ewolucji
  - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych
  - zna podstawowe formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  - ma rozszerzoną wiedzę o zarządzaniu w zakresie studiowanej specjalności
  2) w kategorii umiejętności:
  - prawidłowo interpretuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz typowe problemy z zakresu zarządzania i marketingu
  - potrafi pozyskiwać i dobierać krytycznie dane i metody analiz, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe w celu oceny procesów ekonomiczno-społecznych oraz formułować własne opinie w tym zakresie
  - analizuje i interpretuje podstawowe zjawiska przyczynowo-skutkowe w gospodarce i różnych obszarach życia społecznego, potrafi formułować własne opinie w tym zakresie oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
  - wykorzystuje zaawansowane narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania i modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych
  - sprawnie posługuje się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów menedżerskich
  - umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej menedżera, krytycznie analizuje skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy
  - identyfikuje, analizuje i rozwiązuje problemy decyzyjne z wykorzystaniem systemu informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
  - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem pogłębionych teoretycznie ocen wybranych obszarów z zastosowaniem metody badawczej
  - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań pisemnych z zakresu zarządzania
  - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania elementów opracowania naukowego w języku obcym
  - posiada pogłębioną umiejętność przygotowana wystąpień ustnych w zakresie nauk ekonomicznych
  - ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie badań ekonomicznych
  - potrafi dokonać pogłębionej analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  - ma umiejętność doskonalenia się w zakresie studiowanej specjalności
  3) w kategorii kompetencje społeczne:
  - rozumie potrzebę systematycznego śledzenia sytuacji na rynku pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
  - ma świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej i globalnej, wobec czego rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  - potrafi aktywnie uczestniczyć w grupie opracowującej projekty gospodarcze i społeczne, jest zdolny do porozumiewania
  - się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie zarządzania
  - w sposób sprawny i skuteczny planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje określone zadania i projekty
  - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ograniczonością zasobów i skłonnością do ryzyka, które są podstawą decyzji menedżerskich
  - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne, potrafi przewidywać skutki swojej działalności
  - w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności w obszarze gromadzenia i analizy danych potrafi doskonalić i uzupełniać swoje dotychczasowe kompetencje rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
  - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej
  - odpowiedzialnie i kompleksowo przygotowuje się do pracy, szczegółowo projektuje i wykonuje działania menedżera.
  PRAKTYKI
  Program studiów uwzględnia obowiązkowe praktyki dyplomowe w wymiarze 20 dni roboczych po I semestrze, przed rozpoczęciem II roku studiów.
  Cele praktyki dyplomowej:
  - rozszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  - kształtowanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy zespołowej itp.,
  - kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań,
  - doskonalenie metod pracy naukowej,
  - realizacja badań własnych dyplomanta,
  - zestawienie i analiza wyników badań,
  - doskonalenie umiejętności dyskusji naukowej,
  - aktywizacja naukowa i zawodowa studentów - zainicjowanie lub rozszerzenie kontaktów naukowych i zawodowych.
  Student zobowiązany jest do złożenia pracy magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka w zarządzaniu
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Koncepcje zarządzania
4,5
Makroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawo cywilne
2,25
Statystyka matematyczna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Logistyka
3
Przedsiębiorczość
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie
5,5
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Technologie informacyjne w zarządzaniu
2
III - Kierunkowe
Badania operacyjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Negocjacje
2,5
Rachunkowość zarządcza
3
Zarządzanie procesami
3
Zarządzanie strategiczne
3,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 1 - F-3
2
Seminarium magisterskie
5,5
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Marketing międzynarodowy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kultura organizacji
2,5
Nauka o pracy
2,5
Nowoczesne metody ZZL
3,5
Przedmiot do wyboru 2 - F-3
3
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Systemy motywacyjne
2,5
Ubezpieczenia społeczne
2,5
Zarządzanie kompetencjami
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Oceny pracownicze
2,5
Przedmiot do wyboru 3 - F-3
7,25
Seminarium magisterskie
14
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Trening kierowniczy
2,5
Zarządzanie kapitałem intelektualnym
3,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
SUMA
30,0