Kultura organizacji

Organization culture

2022Z

Kod przedmiotu12S2-KULORG
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Siemiński , Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK Toruń, 2008, s. 266 2) M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, 2003, s. 166 3) L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, 2005, s. 197 4) Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy zarządzania, Difin, 2012, s. 335
Literatura uzupełniająca
Uwagi