Nowoczesne metody ZZL

Modern methods of HR management

2022Z

Kod przedmiotu12S2-NMZZL
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 339-352 2) Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi.Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 2008, s. 34-91, 197 3) Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, 2008, s. 15-343
Literatura uzupełniająca
Uwagi