Seminarium magisterskie

Seminar

2022L

Kod przedmiotu12S2-SM2B
Punkty ECTS 14
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnewiedza z zakresu nauk o zarządzaniu; wiedza na temat formalnych zasad przygotowywania pracy magisterskiej
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:1. Prezentacja wyników badań - wnioskowanie/interpretacja w odniesieniu do tabel i rysunków oraz redakcja części empirycznej pracy . 2. Sformułowanie wniosków końcowych wynikających z badań w kontekście przyjętego celu i pytań badawczych wniosków końcowych 3. Redakcja części metodycznej pracy. 4. Opracowanie wstępu i streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz strony tytułowej pracy i spisu treści w języku polskim i angielskim 5. Przygotowanie zestawienia bibliograficznego (uporządkowanie, uzupełnienie) i spisu tabel i rysunków. 6. Przygotowanie pierwszej wersji całości pracy dyplomowej zgodnie wymogami redakcyjnymi i technicznymi. 7. Wniesienie poprawek i uzupełnień do pracy zgłoszonych przez promotora (końcowa redakcja pracy magisterskiej). 8. Sprawdzenie pracy w systemie JSA
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:1. Prezentacja wyników badań - wnioskowanie/interpretacja w odniesieniu do tabel i rysunków oraz redakcja części empirycznej pracy . 2. Sformułowanie wniosków końcowych wynikających z badań w kontekście przyjętego celu i pytań badawczych wniosków końcowych 3. Redakcja części metodycznej pracy. 4. Opracowanie wstępu i streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz strony tytułowej pracy i spisu treści w języku polskim i angielskim 5. Przygotowanie zestawienia bibliograficznego (uporządkowanie, uzupełnienie) i spisu tabel i rysunków. 6. Przygotowanie pierwszej wersji całości pracy dyplomowej zgodnie wymogami redakcyjnymi i technicznymi. 7. Wniesienie poprawek i uzupełnień do pracy zgłoszonych przez promotora (końcowa redakcja pracy magisterskiej). 8. Sprawdzenie pracy w systemie JSA.
Cel kształceniaSformułowanie ostatecznych wniosków z przeprowadzonych badań. Opracowanie edytorskie całości pracy magisterskiej, zgodnie z wymogami obowiązującymi na Wydziale. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2006 3) Jonker J., Pennink B., The Essence of Research Methodology. A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science, Springer, 2010 4) Dźwigoł H., Scientific research methodology in management sciences, t. 118, ZESZYTY NAUKOWE Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, , 2018, s. 117-135
Literatura uzupełniająca
Uwagi-